Positieve midterm evaluatie Sectorplan Rechtsgeleerdheid

In het voorjaar van 2022 vond de midterm evaluatie plaats van het sectorplan rechtsgeleerdheid. De daartoe aangewezen commissie keek wat in drie jaar was gerealiseerd. Als eerste in het SSH domein mocht de rechtsgeleerdheid invulling geven aan een eigen sectorplan. In de aanloop gingen de decanen en hun faculteiten aan de slag om belangrijke aandachtspunten te identificeren. Het werd een inhoudelijke impuls op maatschappelijke thema’s die zich goed lenen voor samenwerking: Conflictoplossende instituties; Digital Legal Studies; Empirical Legal Studies; Herijking van publieke belangen in private verhoudingen en Transformatieve werking van globalisering in het recht. Er kwamen stabiele thematische onderzoeksgroepen over de grenzen van faculteiten heen. Daarnaast ging elke faculteit aan de slag met twee sectorbrede speerpunten: vergroten en versterken van de aanwas van jonge onderzoekers en diversiteit. Alle faculteiten waren het eens dat er meer gepromoveerde juristen moeten komen en dat het personeelsbestand diverser moet.

Dat het sectorplan het onderzoek en de samenwerking in alle speerpunten een stevige impuls geeft, staat voor de commissie buiten kijf: er zijn nieuwe onderzoekers aangetrokken, sterke onderzoekers in faculteiten krijgen met sectorplanmiddelen meer onderzoektijd en door gerichte samenwerking tussen faculteiten worden synergievoordelen behaald. De sectorplancommissie constateerde dat het sectorplan Rechtsgeleerdheid meer doet dan alleen de speerpunten versterken, de doorlooptijd van promotieonderzoeken verkorten en de genderbalans onder hoogleraren en universitair hoofddocenten verbeteren. Zowel binnen de rechtenfaculteiten als binnen de sector als geheel lijkt het sectorplan beweging te hebben gebracht en vernieuwing te hebben aangewakkerd. Zo geeft de empirical legal studies benadering een mooie methodologische impuls aan het veld die ook in het onderwijs invloed heeft.

Door meer te delen en van elkaar te leren is vooruitgang geboekt op het terugbrengen van de doorlooptijden van promotietrajecten en op het gebied van diversiteit en inclusie. De sterke organisatiegraad en de eensgezinde Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid (RDR) waren bij de start al mede de motor achter het sectorplan Rechtsgeleerdheid. Deze factor heeft volgens de commissie ook bijgedragen aan het positieve verloop van het sectorplan. De commissie heeft enkele concrete aanbevelingen gegeven en sprak vertrouwen uit in de verdere inzet op het tweede deel van het sectorplan.

De positieve evaluatie van het sectorplan Rechtsgeleerdheid heeft vertrouwen teweeg gebracht in de sectorplannen als beleidsinstrument voor het SSH-domein. Het succes hiervan heeft ertoe geleid dat er in de afgelopen jaren via landelijke afstemming tussen de decanen van de betrokken faculteiten in de SSH-raad gewerkt is aan sectorplannen voor de sectoren Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen en een dwarsdoorsnijdend thema. Tot slot wordt er in de komende jaren ook gewerkt aan een sectorplan van Economie en Bedrijfskunde.